Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej w zakresie swojej regulacji wdraża do polskiego ustawodawstwa dyrektywę 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, str. 309).

Nowa Dyrektywa ATEX 2014/34/UE dokładnie określa i charakteryzuje obowiązki  dla osób/podmiotów gospodarczych uczestniczących w łańcuchu dostaw wyrobu od etapu wyprodukowania do momentu przekazania wyrobu klientowi końcowemu.