Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Węwnętrznych i Administracji z dnia

7 czerwca 2010 r. prawidłowo wykonana Ocena zagrożenia wybuchem powinna zawierać:

  • wykazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem – należy wykonać odpowiednie obliczenia, na podstawie których kwalifikuje się pomieszczenie jako pomieszczenie zagrożone wybuchem,

  • wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem – podstawowym kryterium doboru stref jest częstotliwość występowania atmosfery wybuchowej w miejscu pracy,

  • opracowanie graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej dla stref zagrożonych wybuchem,
    w których należy uwzględnić zasięgi oddziaływania stref,

  • wskazanie czynników mogących zainicjować zapłon – opis występujących w danej przestrzeni wszystkich źródeł zapłonu, posiadających dostateczną energię
    do zainicjowania wybuchu.

Firma FARRAD Ochrona Przeciwwybuchowa dokładnie i rzeczowo sporządza ocenę zagrożenia wybuchem na terenie całego kraju.