Numery kontaktowe

+48 533 793 343

+48 504 157 156

Ocena zagrożenia wybuchem

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Węwnętrznych i Administracji z dnia

7 czerwca 2010 r. prawidłowo wykonana Ocena zagrożenia wybuchem powinna zawierać:

  • wykazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem – należy wykonać odpowiednie obliczenia, na podstawie których kwalifikuje się pomieszczenie jako pomieszczenie zagrożone wybuchem,

  • wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem – podstawowym kryterium doboru stref jest częstotliwość występowania atmosfery wybuchowej w miejscu pracy,

  • opracowanie graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej dla stref zagrożonych wybuchem,
    w których należy uwzględnić zasięgi oddziaływania stref,

  • wskazanie czynników mogących zainicjować zapłon – opis występujących w danej przestrzeni wszystkich źródeł zapłonu, posiadających dostateczną energię
    do zainicjowania wybuchu.

Firma FARRAD Ochrona Przeciwwybuchowa dokładnie i rzeczowo sporządza ocenę zagrożenia wybuchem na terenie całego kraju.

siedziba naszej firmy

Adres siedziby

farrad ochrona przeciwpożarowa i bhp

ul. Armii Krajowej 33A, 41-215 sosnowiec

copyright 2015 - wszelkie prawa zastrzeżone | realizacja: Madnet.pl