Czy wiesz, że…

Rocznie z uwagi na działanie tlenku węgla ginie ok. 50 osób.

Jeżeli posiadasz kontener z gazami palnymi (propan-butan) wykorzystywane do zasilania widłowych wózków widłowych masz obowiązek wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem 2 wokół kontenera. Wielkość strefy zagrożenia wybuchem zależy od ilości składowanego gazu.

Strefa zagrożenia wybuchem, a pomieszczenie zagrożone wybuchem to nie to samo. Strefa zagrożenia wybuchem odnosi się do prawdopodobieństwa wystapienia zagrożenia wybuchem, a wyznaczenie pomieszczenia zagrożenia wybuchem jest powiązane z konkretnymi warunkami technicznymi jakie musi spełnić pomieszczenie z uwagi na możliwy wybuch o sile ponad 5 kPa. Dotyczy to m.in. konstrukcji dachu, ścian, lokalizacji pomieszczenia, warunków ewakuacji itd. Może wystąpić sytuacja, że w pomieszczeniu zostanie wyznaczona strefa zagrożenia wybuchem, lecz wg obliczeń nie będzie się kwalifikować jako pomieszczenie zagrożone wybuchem.

35% wszystkich występujących wybuchów ma miejsce w zakładach przetwórstwa drzewnego, tzn. tartaki, fabryki, instalacje filtracyjne. O charakterystyce wybuchowości zwłaszcza pyłu drzewnego świadczy przede wszystkim jego rozdrobnienie  oraz czy obrabiany drewniany materiał był przed obróbką pokrywany lakierami, palnymi substancjami chemicznymi.