Hydranty zewnętrzne są zakwalifikowane jako urządzenia przeciwpożarowe, które służą do zwalczania pożaru i ograniczenia jego skutków. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych określa wytyczne dla wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. Hydranty zewnętrzne stanowią ważny element w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych. Ze względu na budowę hydranty zewnętrzne dzielimy na hydranty nadziemne oraz podziemne.

Przegląd hydrantów zewnętrznych woj. śląskie

Hydranty zewnętrzne jako urządzenia przeciwpożarowe wymagają przeglądu co najmniej raz w roku. Po każdym przeglądzie technicznym należy sporządzić protokół z wykonanego przeglądu, ze wskazaniem wykrytych wad, usterek, które należy bezzwłocznie usunąć.

Cena za przegląd hydrantów zewnętrznych woj. śląskie

Firma FARRAD w swojej ofercie posiada przegląd hydrantów zewnętrznych. Cena zależy od ilości hydrantów.

Zapraszamy do współpracy!