Zabezpieczenia przeciwwybuchowe wprowadzono w celu ochrony bezpieczeństwa i zdrowia osób, a także zabezpieczenia produktów i zakładów przemysłowych, w których istnieje takie ryzyko. Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do wprowadzenia dyrektyw dotyczących ochrony przeciwwybuchowej. W polskim prawodawstwie obowiązują dwie dyrektywy dotyczące minimalnych wymagań bezpieczeństwa pracy w miejscach pracy, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa. Pierwszą dyrektywę wprowadzono do prawodawstwa polskiego rozporządzeniem w 2003 r. ,a obowiązywać zaczęła 1 maja 2004 r. po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Obecnie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 9 czerwca 2016 r., ogłoszone 10 czerwca 2016 r. Drugą dyrektywę wprowadziło Ministerstwo Gospodarki i Polityki Społecznej 29 maja 2003 r., która zaczęła obowiązywać 25 lipca 2003 r. Nowe rozporządzenie, zmienione przez Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. zaczęło obowiązywać 31 października 2010 r., w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej w miejscu pracy. W 2011 r. Rada Unii Europejskiej podjęła prace, które miały na celu ujednolicenie dyrektywy 94/9/WE z wymaganiami Nowych Ram Prawnych Decyzji 768/2008/WE, a które zakończono wydaniem dyrektywy ATEX 2014/34/UE, która weszła w życie 20 kwietnia 2016 r. zastępując dyrektywę 94/9/WE.