Ocena ryzyka wystąpienia w miejscach pracy z uwzględnieniem: prawdopodobieństwa i czasu występowania atmosfery wybuchowej, prawdopodobieństwa wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu, w tym wyładowań elektrostatycznych, eksploatowanych przez pracodawcę instalacji, używanych substancji i mieszanin, zachodzących procesów i ich wzajemnego oddziaływania, rozmiarów przewidywanych skutków wybuchu.