Wprowadzenie nowej Dyrektywy ATEX 2014/34/UE a sporządzenie Oceny zagrożenia wybuchem”

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań
dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej
w zakresie swojej regulacji wdraża do polskiego ustawodawstwa dyrektywę 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, str. 309).

Nowa Dyrektywa ATEX 2014/34/UE dokładnie określa i charakteryzuje obowiązki
dla osób/podmiotów gospodarczych uczestniczących w łańcuchu dostaw wyrobu od etapu wyprodukowania do momentu przekazania wyrobu klientowi końcowemu.

Ocena zagrożenia wybuchem”

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. prawidłowo wykonana Ocena zagrożenia wybuchem powinna zawierać:

  • wykazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem – należy wykonać odpowiednie obliczenia, na podstawie których kwalifikuje się pomieszczenie jako pomieszczenie zagrożone wybuchem,
  • wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem – podstawowym kryterium doboru stref jest częstotliwość występowania atmosfery wybuchowej w miejscu pracy,
  • opracowanie graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej dla stref zagrożonych wybuchem, w których należy uwzględnić zasięgi oddziaływania stref,
  • wskazanie czynników mogących zainicjować zapłon – opis występujących w danej przestrzeni wszystkich źródeł zapłonu, posiadających dostateczną energię do zainicjowania wybuchu.

Firma FARRAD Ochrona Przeciwwybuchowa dokładnie i rzeczowo sporządza ocenę zagrożenia wybuchem na terenie całego kraju.

Sporządzenie Oceny zagrożenia wybuchem”

Wg Rozporządzenia Ministra Spraw Węwnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. Oceny zagrożenia wybuchem dokonują: inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym. Co to oznacza w praktyce ? Otóż Rozporządzenie wskazuję dokładnie kolejność odpowiedzialności za wykonanie Oceny zagrożenia wybuchem, tzn. w pierwszej kolejności jest nim inwestor, potem kolejno projektant
i użytkownik danej instalacji przemysłowej. Kolejno wymienione osoby mogą zlecić wykonanie Oceny zagrożenia wybuchem na zewnątrz firmie nie powiązanej z zakładem pracy. Firma FARRAD Ochrona Przeciwwybuchowa w sposób profesjonalny sporządzi Ocenę zagrożenia wybuchem, która charakteryzuje się przede wszystkim jasnością
i konkretnymi zaleceniami, które zmierzają do wyeliminowania prawdopodobieństwa wystąpienia wybuchu na stanowiskach pracy.

Gdzie jest wymagana Ocena zagrożenia wybuchem”

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Węwnętrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. Ocena zagrożenia wybuchem jest wymagana wszędzie tam gdzie może występować atmosfera wybuchowa o objętości co najmniej 0,001 m3 w zwartej przestrzeni. Jeśli nie jesteś pewien, czy stanowiska w Twojej firmie kwalifikują się do sporządzenia Oceny zagrożenia wybuchem, nie czekaj i skontaktuj się z doradcą technicznym firmy FARRAD Ochrona Przeciwwybuchowa.

Ocena zagrożenia wybuchem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów powinna obejmować: wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, określenie zasięgu i częstotliwości występowania stref zagrożenia wybuchem 
wraz z graficzną prezentacją oraz analiza potencjalnych źródeł zapłonu mogących zapoczątkować wybuch.
Jednak w pierwszej kolejności zalecamy przeprowadzić analizę pożarowo-technicznych charakterystyk substancji. Dla gazów i cieczy palnych sprawa wydaje się ułatwiona, 
gdyż są powszechnie dostępne i wymagane karty charakterystyk, na których można się opierać 
przy ocenie zagrożenia wybuchem. W trakcie rozmów z osobami odpowiedzialnymi 
za bezpieczeństwo procesowe gorąco namawiamy na wykonanie badań pyłów, które w większości przypadków stanowią efekt uboczny prowadzonych procesów technologicznych, np. szlifowanie, tarcie, cięcie, dynamiczne transportowanie, zasypywanie ręczne, przesyp z przenośników taśmowych, przestrzeń przenośników kubełkowych. Każdy z procesów technologicznych charakteryzuje 
się niepowtarzalną specyfiką i dużym błędem jest opierać się na standardowych danych literaturowych. Wyniki książkowe mijają się z rzeczywistymi wartościami, dotyczy to przede wszystkim pyłów. Bez określenia dokładnych charakterystyk pożarowo-wybuchowych można narazić Właściciela/Inwestora/Użytkownika na niepotrzebny wydatek – co jest wynikiem błędnie wykonanej Oceny zagrożenia wybuchem. W ten sposób Ocena zagrożenia wybuchem jest opracowana bardzo zachowawczo z dużym marginesem błędu oraz niedokładnością i przede wszystkim z nadmiarem ilościowym zasięgu i czasem trwania atmosfery wybuchowej. Dlatego do rzetelnej i dokładnej analizy zagrożenia wybuchem jest zbadanie pożarowo – technicznych charakterystyk pyłu, poprzez m.in: rozdrobnienie pyłu, dolna granica wybuchowości (DGW), minimalna temperatura zapłonu warstwy oraz obłoku pyłu, MEZ (minimalna energia zapłonu).
Weryfikacja potencjalnych źródeł zapłonu następuje w oparciu o obowiązujące Normy m.in. PN EN 1127-1, natomiast w praktyce najczęściej spotykamy się z następującymi źródłami zapłonu: otwarty ogień, gorąca cząsteczka, będące wynikiem niezachowania wewnątrzzakładowych procedur regulujących prace pożarowo-niebezpieczne, brak zapewnienia odprowadzenia ładunków elektrostatycznych, gorące powierzchnie maszyn i urządzeń.
Analizujemy zagrożenie wybuchem głównie w obszarze województwa śląskiego, jak również na terenie całej Polski. Kwota za Ocenę ryzyka wybuchu jest określana indywidualnie, 
po wcześniejszej wizji lokalnej w Państwa obiekcie.