Do badania wyłączników różnicowoprądowych wykorzystywane są mierniki mikroprocesorowe umożliwiające:

  • pomiar prądu zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego
  • pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego
  • pomiar napięcia dotykowego bez wyzwalania wyłącznika

Wyniki po wykonanych badaniach należy zamieścić w protokole. Oprócz badania wyłącznika różnicowoprądowego miernikiem mikroprocesorowym, winno się w normalnych warunkach pracy dokonywać sprawdzeń raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc lub według zaleceń producenta przyciskiem ,,T” (TEST).

Zapraszamy do współpracy!