Prawo

§ 37 ust. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów odwołuje się do nieaktualnego rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa. Przytoczone wyżej rozporządzenie zostało zmienione na rozporządzenie z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW) jest w większości przypadków pomijany i zastępowany innymi dokumentami o podobnym charakterze, np. Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego, operatem pożarowym itp. Choć elementy DZPW powinny znaleźć się w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, dokumentów tych nie można traktować równorzędnie i stawiać pomiędzy nimi znaku równości. Co tak naprawdę wnosi Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem? Przede wszystkim jest wymagany tam, gdzie może się utworzyć atmosfera wybuchowa o objętości 10 dm3, co jest równoznaczne z wyznaczeniem strefy zagrożenia wybuchem przez Właściciela, Użytkownika lub Projektanta. Wyznaczenie strefy zagrożenia wybuchem nie jest jednoznaczne z tym, że pomieszczenie jest zagrożone wybuchem (obliczona wielkość powstałego nadciśnienia > 5 kPa). DZPW analizuje procesy technologiczne, doszukując się słabych punktów, które mogą być źródłem ryzyka wybuchu. Należy pamiętać, że DZPW określa aktualny stan ryzyka wybuchu w zakładzie.

Zapraszamy do współpracy!