W naszej ofercie znajdują się następujące badania charakterystyk pożarowo – wybuchowych:

  • ciepło spalania Qs
  • dolna granica wybuchowości DGW
  • górna granica wybuchowości GGW
  • maksymalne ciśnienie wybuchu Pmax
  • szybkość narastania ciśnienia wybuchu (dp/dt)max
  • temperatura zapłonu
  • temperatura samozapłonu
  • prężność par E