Prace pożarowo-niebezpieczne są to prace, które ze względu na swoją charakterystykę (wysokie temperatury, emisja snopu lub pojedynczych iskier) przyczyniają się do emisji efektywnych źródeł zapłonu. Bez względu na to czy prace pożarowo niebezpieczne są wykonywane przez firmy zewnętrzne czy Zakład w swoim zakresie poprzez pracowników. Niebezpieczeństwo tych prac polega na tym,
że ich skutki nie są widoczne od razu, tylko po pewnym czasie. Kiedy to warstwa pyłu osiadająca na ogrzanym rurociągu na początku zaczyna się tlić, aż w ostatecznym rezultacie może się zapalić. Dlatego ważne jest, aby kontrola prac pożarowo niebezpiecznych przebiegała również po ich zakończeniu, tzn. po 2 godzinach, kolejno po 4 godzinach. Poniżej zostało przedstawione zdjęcie termowizyjne podczas cięcia rurociągu z zaznaczeniem rozkładu temperatur.