Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem i Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – dokumenty bardzo ważne i istotne dla Zakładów Przemysłowych, to jednak wynikają z odrębnych podstaw prawnych. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Natomiast Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (w skrócie stosujemy DZPW) jest wymagany na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.
Jedynym kryterium sporządzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego jest kubatura brutto wynosząca powyżej 1000 m3 oraz obecność stref zagrożonych wybuchem. Wymogi nie odnoszą się do budynków mieszkalnych. Na podstawie Warunków Technicznych budynki mieszkalne są zakwalifikowane do klasy zagrożenia ludzi ZL IV, obejmując jednocześnie budynki mieszkalne jednorodzinne i zamieszkania zbiorowego, np. bloki – wykonywane z wielkiej płyty, familoki, bliźniaki, szeregowce, wieżowce. Należy dodać, że przepis nakazu wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego mylnie interpretowany i łączony z minimalną ilością osób przebywających w budynku, będącymi stałymi użytkownikami. Nawet wolnostojąca hala sportowa wynajmowana przez dwie osoby w czasookresie raz na tydzień w weekendy powinna mieć swoją odrębną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, jeżeli kubatura budynku wynosi powyżej 1000 m3. Dokument powinien występować w miejscu łatwo dostępnym, tak aby w przypadku pożaru lub innego zagrożenia, w czasie planowania działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki JRG można było posiłkować się zapisami zawartymi w instrukcji. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem jak sama nazwa wskazuję odnosi się do możliwości powstania wybuchu, atmosfery wybuchowej, wyznaczonych stref zagrożonych wybuchem, mieszaniny wybuchowej. Można powiedzieć, że większa część dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem skupia się na analizie procesów technologicznych, gdzie mogą występować gazy lub pyły palne oraz materiały niebezpieczne pożarowo. Jednocześnie oba dokumenty, tj. dokument zabezpieczenia przed wybuchem i instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinny się nawzajem uzupełniać i się do siebie odwoływać. Z czego to wynika ? Otóż zadaniem tych dokumentów jest określenie i oszacowanie aktualnego stanu bezpieczeństwa Zakładu pod względem ochrony pożarowej (ochrony przeciwpożarowej) i ochrony wybuchowej (ochrony przeciwwybuchowej).