Zagrożenie wybuchem wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 7 czerwca 2010 r. jest to możliwość tworzenia się mieszanin wybuchowych przez palne gazy, pary palnych cieczy , pyłu lub włókna palnych ciał stałych z powietrzem, które pod wpływem efektywnego bodźca energetycznego wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonego 
ze wzrostem ciśnienia.
Z doświadczenia możemy stwierdzić, że świadomość ryzyka zagrożenia wybuchem przede wszystkim mieszanin pyłowych w dzisiejszym społeczeństwie jest bardzo niska. Niestety z praktyki dostrzegamy trend bagatelizowania ryzyka powstania wybuchu pyłów, kwalifikując zagrożenie wybuchem jako mał prawdopodobny. Taki stan wynika głównie z ubogiej znajomości zagadnień zagrożeń wybuchowych, rażących zaniedbań osób zarządzających bezpieczeństwem procesowym 
lub świadomych oszczędności właściciela, inwestora, użytkownika. Na pewno łatwiej można sobie wyobrazić zagrożenia wybuchem gazów (propan-butan), np. 12.04.2016 r. – wybuch gazu w budynku mieszkalnym w Jaworznie w województwie śląskim. Paradoksalnie to jednak skutki wybuchów pyłów są dotkliwsze niż wybuchy par i gazów.
W pierwszym etapie w trakcie zagrożenia wybuchem pyłu ma miejsce tzw. wybuch pierwotny, który przyczynia się do kolejnych wybuchów poprzez uformowanie chmury pyłu, zalegającego pyłu. Po wybuchu pierwotnym następuję tzw. efekt domina, tzn. następuje kaskadowe rozprzestrzenianie się wybuchu na kolejne przestrzenie, gdzie zalega pył. Badania pokazują, 
że warstwa nieusuwanego pyłu o grubości 1 mm w pomieszczeniu o wysokości 10 m stanowi realne ryzyko zagrożenia wybuchem.
Powszechnym jest, że osoby kontrolujące zakłady i przedsiębiorstwa – PIP, w ramach Oceny Zagrożenia Wybuchem wg. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej wydają nakaz dokonania oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej, uwzględniając prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfery wybuchowej, prawdopodobieństwa wystąpienia oraz uaktywnienia się efektywnych źródeł zapłonu, w tym wyładowań elektrostatycznych.