Konsekwencje budowlane dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem”

Klasyfikacja pomieszczenia jako pomieszczenia zagrożonego wybuchem
ma konsekwencje dotyczące ochrony przeciwpożarowej przede wszystkim w zakresie budowlanym (tzn. obowiązuje lekki dach o masie do 75 kg/m2, wykonany z materiałów
co najmniej trudno zapalnych lub zastosowanie przepon, klap odciażających o powierzchni 0,065 m2/m3 kubatury pomieszczenia, jednocześnie pomieszczenie zagrożone wybuchem powinno być zlokalizowane na ostatniej kondygnacji, a ściany wewnętrzne pomieszczenia zagrożonego wybuchem powinny być odporne na wartość nadciśnienia 15 kPa).
Firma FARRAD Ochrona Przeciwwybuchowa sporządza audity pomieszczeń z uwagi
na bezpieczeństwo budowlane oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Pomieszczenia Zagrożone Wybuchem

Ocena zagrożenia wybuchem powinna rozpocząć się od określenia czy pomieszczenie jest zagrożone wybuchem. Definicja pomieszczenia zagrożonego wybuchem jest prosta i opiera się 
na przyroście ciśnienia o wartości powyżej 5kPa. Jeżeli z obliczeń będzie wynikało, 
że w pomieszczeniu występują takie warunki, które powodują przyrost ciśnienia powyżej 5 kPa, 
to przede wszystkim wpływa na warunki techniczno-budowlane obiektu. Jakie zagrożenie powoduje graniczna wartość nadciśnienia – 5 kPa? Z doświadczeń wynika, że jest to wystarczająca wartość, która powoduję zniszczenie szyb w pomieszczeniu. W obszarach, gdzie są pyły występuję dodatkowe ryzyko w postaci poderwania zalegającego pyłu, tworząc obłok w wyniku czego powstają wybuchy wtórne. Dokładne wytyczne w zakresie obliczania przyrostu ciśnienia w pomieszczeniu są podane 
w załączniku Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7  czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.