Do materiałów niebezpiecznych pożarowo zaliczamy:

  • gazy palne,
  • ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (550C),
  • materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne (np. karbid),
  • materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu,
  • materiały wybuchowe i wyroby pirotechniczne,
  • materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji,
  • materiały mające skłonność do samozapalenia,
  • materiały inne niż wymienione, jeśli sposób ich składowania, przetwarzania lub
  • innego wykorzystania może spowodować powstanie pożaru.