„Nieprecyzyjne opracowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW)”

1. Analiza DZPW obejmuję tylko ewentualną kwalifikację pomieszczenia do pomieszczenia zagrożonego wybuchem.

2. Brak weryfikacji urządzeń i instalacji technologicznych występujących w strefach zagrożonych wybuchem.

3. Brak dokumentacji graficznej w zakresie występowania stref zagrożonych wybuchem.

4. Pobierzna i niedokładna analiza występowania efektywnych źródeł zapłonu mogących zainicjować wybuch.

5. Brak weryfikacji i urządzeń, które stanowią urządzenia techniczne do zapobiegania lub zminimalizowania skutków wybuchu, wraz ze wskazaniem czasookresów przeglądów technicznych lub remontów.

6. Do określenia zasięgu oddziaływania strefy zagrożonej wybuchem nie bazuje się na istotnych parametrach substancji niebezpiecznych, występujących w karcie charakterystyk.

7. Brak uwzględnienia oddziaływania wentylacji (grawitacyjnej, mechanicznej).

8. Celowe pominięcie ochrony przed elektrycznością statyczną (ochrona antystatyczna) – wydawanie „na wyrost” zaleceń do stosowania odzieży i obuwia w wykonaniu antystatycznym.

9. Pominięcie w Dokumencie Zabezpieczenia Przed Wybuchem istotnych kwestii związanych z ochroną przeciwpożarową, m.in.:

  • warunki i sposoby ewakuacji pracowników,
  • wyznaczenie pracowników do prowadzenia ewakuacji i gaszenia pożarów wraz z udzielaniem
    I pomocy,
  • brak analizy materiałów niebezpiecznych pożarowo – magazynowanie, przetwarzanie, powstałych jako odpad technologiczny,
  • warunki ochrony przeciwpożarowej w trakcie pożaru lub innego miejscowego zagrożenia lub awarii,
  • brak analizy ryzyka dla prac niebezpiecznych pożarowo, m.in.: szlifowanie, cięcie, spawanie lub procesy technologiczne, charakteryzujące się powstaniem iskry tarciowej,

10. Brak analizy ryzyka określającego negatywny wpływ uderzenia pioruna.

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (skrót: DZPW) jest wymagany zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. Bardzo często Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem jest pomijany 
albo zastępowany innymi obowiązującymi dokumentami, np. Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego, instrukcjami stanowiskowymi BHP, instrukcjami technologicznymi, itp. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem określa stopień i zakres ryzyka Zagrożenia Wybuchem na stanowiskach pracy. Należy pamiętać, że Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem określa stan zakładu przemysłowego w trakcie normalnego działania, tzn. urządzenia, systemy ochronne, części 
i podzespoły są używane w granicach swych parametrów działania. Zakres merytoryczny Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem jest dokładnie określony w w/w Rozporządzeniu. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem jest wymagany wszędzie tam, gdzie może się wytworzyć atmosfera wybuchowa o objętości 10 dm3. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW) może zostać opracowany przez: właściciela, inwestora, projektanta lub użytkownika decydującego o procesie technologicznym – mistrzowie utrzymania ruchu. Jednak decydując się na opinię z zewnątrz możemy dużo zyskać poprzez nowe spostrzeżenie na sprawy związane z bezpieczeństwem procesowym. Dostrzeżenie
Firma FARRAD w treści Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem zawiera Ocenę Ryzyka Wybuchu (wymagane przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r.) oraz Ocenę Zagrożenia Wybuchem (wymagane przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.). Głównym zadaniem DZPW jest szczegółowa analiza procesów technologicznych od produktu „wejścia” do produktu „wyjścia”, uwzględniając magazynowanie substancji. Dodatkowo w DZPW rozpatruję się urządzenia pomiarowo – ostrzegawcze, ze względu na prawidłowe zaprojektowanie, użytkowanie i regularne konserwowanie.
Głównym obszarem naszej działalności firmy FARRAD są miasta województwa śląskiego, m.in.: Sosnowiec, Katowice, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Zawiercie, Bielsko-Biała, Częstochowa, Zabrze, Chorzów, Gliwice, Bytom, Ruda Śląska, Jaworzno, Rybnik, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Piekary Śląskie.