Kto może wykonywać przegląd i legalizację gaśnic”

W polskim prawie nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Oczywiście musi to być osoba z odpowiednim przygotowaniem teoretycznym oraz posiadać zaplecze w formie warsztatu, w którym można wykonywać przeglądy, remonty gaśnic przenośnych
i przewoźnych.

Dlaczego UGS 2kg (Urządzenie Gaśnicze Śniegowe) nie jest traktowane jako gaśnica”

Bardzo popularne w budynkach użyteczności publicznej przede wszystkim do ochrony urządzeń sprzętu elektronicznego lub pomieszczeń serwerowni jest Urządzenie Gaśnicze 2kg, będąca jednocześnie alternatywą dla popularnej gaśnicy śniegowej GS 5x. Jednak Urządzenie Gaśnicze 2 kg nie jest traktowane jako gaśnica przenośna ponieważ nie posiada świadectwa dopuszczenia przez jedostkę certyfikującą CNBOP. UGS 2kg należy postrzegać jako uzupełnienie ochrony przeciwpożarowej dla sprzętów elektronicznych lub  serwerowni.

Przegląd gaśnic

Podstawowym zabiegiem konserwacyjnym gaśnicy jest jej okresowy przegląd, który powinien się odbyć co najmniej raz na rok (chyba, że producent gaśnicy wskazuje częstsze przeglądy). Jeżeli w zakładzie produkcyjno-magazynowym występują niekorzystne warunki, które mogą mieć wpływ na prawidłowe działanie gaśnicy, wówczas zalecamy skrócić  okres jej przeglądu – np. raz na poł roku. Do takich niekorzystnych warunków zaliczamy zapylenie, obecność substancji chemicznych, itd. Przeglądom podlegają wszystkie typy gaśnic, tzn.: samochodowe (w samochodach osobowych i ciężarowych), w budynkach użyteczności publicznej, budynkach produkcyjno-magazynowych (zakłady przemysłowe).

W zakresie przeglądu powinno się wykonać następujące czynności, m.in.: sprawdzenie zbiornika pod względem legalizacji przez UDT i stanu technicznego, sprawdzenie proszku gaśniczego, w przypadku gaśnic zmiennociśnieniowych sprawdzenie naboju zasilającego, itd. Ostatnim elementem, który potwierdza wykonanie przeglądu jest naklejenie na zbiornik gaśnicy tzw. kontrolki (naklejki). Kontrolka powinna być naklejona w takim miejscu gaśnicy, aby nie zasłaniała daty produkcji gaśnicy. Wielu osobom może się wydawać, że przegląd gaśnicy jest zbędny i niepotrzebny, gdy gaśnica nie była w ogóle używana i cały czas leżała np. w samochodzie. Jest to niewłaściwe podejście, choćby nawet z tego powodu, że proszek pod względem wilgotności ma tendencje do zbrylenia w większe grudki, co może zakłócać prawidłowe funkcjonowanie gaśnicy.  Oczywiście, poza samą sprawną gaśnicą należy posiadać umiejętność skutecznego posługiwania się nią. W trakcie przeglądu nasi konserwatorzy podpowiadają m.in. Właścicielowi, Użytkownikowi jaka jest wymagana ilość gaśnic dla poszczególnego obiektu, aby zaoszczędzić Państwa pieniądze. Przeglądy gaśnic wykonujemy głównie na obszarze województwa śląskiego (Sosnowiec, Katowice, Myszków, Zawiercie, itd.)

Remont gaśnicy

Na podstawie wykonanego przeglądu i stwierdzeniu przez Konserwatora  nieprawidłowości należy wykonać remont gaśnicy. Do najczęstszych nieprawidłowości gaśnic należą: konieczność wymiany proszku gaśniczego, widoczne oznaki rdzy na zbiorniku gaśnicy, zerwana plomba na zawleczce, wygięty zawór szybkotwieralny, niedostateczne lub brak ciśnienia roboczego w zbiorniku gaśnicy stałociśnieniowej itp. Wszystkie te przypadki powodują, że gaśnica jest niesprawna.

Cena remontu gaśnicy jest zależna od czynności remontowych. Może dojść do sytuacji, że koszt nowej gaśnicy jest zbliżony do ceny remontu gaśnicy.

Legalizacja gaśnicy

Legalizacja gaśnicy mylnie jest wiązana z przeglądem gaśnicy. Legalizacja dotyczy tylko zbiorników gaśnic, które są poddawane próbie ciśnieniowej. Legalizacja zbiorników przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) jest wymagana dla zbiorników gaśnic stałociśnieniowych powyżej 6 kg (w których panuje stałe ciśnienie, oznaczone literą x). Okres ważności legalizacji zbiorników gaśnic jest zwykle przyznawany na 5 lat. Dla gaśnic śniegowych (GS 5) czasookres legalizacji wynosi raz na 10 lat.

Cena za przegląd gaśnic woj. śląskie (Sosnowiec, Katowice, Tychy Bytom, Zabrze, Chorzów)

Cena za przegląd jest uzależniona od ilości gaśnic, które podlegają przeglądowi i miejsca docelowego. Ceny za przeglądy gaśnic są zróżnicowane. Większa liczba gaśnic przekłada się na mniejszą cenę.

Jak dobrać odpowiednią gaśnicę

Jest to bardzo często zadawane pytanie. Przede wszystkim musimy sobie odpowiedzieć, co ma gasić taka gaśnica, tzn. jaki materiał w danym pomieszczeniu może ulec zapaleniu. W nomenklaturze strażackiej rozróżniamy następujące grupy pożarów, ze względu na materiał palny, tzn.

Grupa pożarów typu A – odnosi się do materiałów stałych

Grupa pożarów typu B – ciecze palne (np. olej napędowy, benzyna) oraz materiały stałe topiące się (np. siarka)

Grupa pożarów typu C – dotyczy gazów

Grupa pożarów typu D – dotyczy metali (np. sód, magnez), które reagują z wodą wydzielając wodór; dzieję się tak gdyż metale spalają się w wysokich temperaturach rzędu ok. 30000C, co w przypadku zastosowania wody powodują jej elektrolizę w wyniku czego wydziela się wodór,

Grupa pożarów typu F – dotyczy pożarów spowodowanych tłuszczami i olejami w urządzeniach kuchennych

Wymagana ilość gaśnic

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r jedna masa środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) przypada na każde 100 m2 lub 300 m2 powierzchni. Odległość do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m, a zapewniony dostęp co najmniej 1 m. Miejsce lokalizacji gaśnic powinno być ogólnodostępne: na korytarzach, na klatkach schodowych, przy wejściach do budynków. Dla budynków wielokondygnacyjnych w tym samym miejscu na każdej kondygnacji.

W jaki sposób uruchomić gaśnicę

Poniższe zdjęcia wskazują prawidłowe uruchomienie gaśnicy.

Jak uruchomić gaśnicę proszkową?

Uruchamianie gaśnicy proszkowej.

Jak uruchomić gaśnicę zmiennociśnieniową?

Uruchamianie gaśnicy zmiennociśnieniowej.

Zapraszamy do współpracy!