Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest dokumentem wymaganym dla każdego obiektu (poza budynkami mieszkalnymi), gdzie kubatura brutto przekracza 1000 m3. Kubatura budynku stanowi jedyne kryterium wymogu opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Opracowanie dokumentu spoczywa na Właścicielu, Zarządcy, Użytkowniku. Wymieniona kolejność jest nieprzypadkowa, gdyż Ustawodawca jasno wskazuje stopnie odpowiedzialności. Z umowy cywilno-prawnej powinno wynikać, który podmiot ma obowiązek sporządzić dokument.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. jednoznacznie wskazuje co powinno znaleźć się w rzetelnie opracowanej IBP, m.in.: warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem; określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia; sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz jej praktyczne sprawdzanie; sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią opracowanej instrukcji; określenie zadań i obowiązków poszczególnych użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

Dokument ten powinien być przechowywany w miejscu dostępnym, na jego podstawie powinny być organizowane szkolenia w czasookresie zgodnym z zapisami IBP w zakresie ochrony przeciwpożarowej, powinien wskazywać osoby odpowiedzialne za ewakuację pracowników oraz użycie gaśnic. Z tego nasuwa się wniosek, że ten dokument powinien być „żywy”. Bardzo ważnym elementem każdej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego jest część graficzna. Przed wprowadzeniem tego punktu w opracowywanych Instrukcjach panowała dobrowolność autora. W chwili obecnej jest to najważniejszy punkt, który w przypadku akcji ratowniczo-gaśniczej z udziałem jednostek PSP pozwala Dowódcy zapoznać się z charakterystyką topograficzną obiektu. Plany obiektu powinny obejmować ich usytuowanie oraz przyległy teren, a w szczególności: powierzchnie, wysokość i liczbę kondygnacji budynku; odległość od obiektów sąsiadujących; określenie parametrów pożarowych zastosowanych/występujących substancji palnych; określenie gęstości obciążenia ogniowego w danej strefie pożarowej; kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej ilości osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach; wskazanie lokalizacji pomieszczeń i wyznaczonych przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych do stref zagrożonych wybuchem; podziału budynku na strefy pożarowe; warunki ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych; miejsc lokalizacji urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic, głównych zaworów gazu, hydrantów zewnętrznych, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami ppoż.; wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych oraz dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna być aktualizowana raz na dwa lata lub po takich zmianach, które mają wpływ na organizację ochrony przeciwpożarowej w obiekcie. Pomocą dla zapoznania użytkowników z budynkiem jest część fotograficzna, która w łatwy sposób wizualizuje występujące w obiekcie systemy i urządzenia przeciwpożarowe.

Cena za Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego 

Firma FARRAD sporządza Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego (województwo śląskie – Piekary Śląskie, Bytom, Częstochowa, Jaworzno, Sosnowiec, Katowice, Mysłowice i inne miasta) z niezwykłą starannością, zwracając szczególną uwagę na część graficzną. Wielokrotnie spotykaliśmy się z brakiem planów inwentaryzacyjnych dla analizowanych obiektów, co przekładało się na konieczność wykonania inwentaryzacji.

Cena za sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest uzależniona od dostępnej dokumentacji oraz złożoności obiektu. Przed ustaleniem ostatecznej ceny wymagana jest wizyta na obiekcie, która pozwala na oszacowanie kwoty.

Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego podlega aktualizacji raz na dwa lata oraz po takich zmianach sposobu użytkowania lub procesu technologicznego, które mają wpływ na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Cena za aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 

Firma FARRAD nie dysponuje standardowymi cenami za aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Cena za aktualizację zostaje ustalona po wizji lokalnej oraz audycie w przedmiotowym obiekcie.

Zapraszamy do współpracy!