Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dotyczy przede wszystkim Zakładów przemysłowych, gdzie może wytworzyć się atmosfera wybuchowa w ilości 10dm3 w postaci pyłów lub par, mgieł i gazów palnych. W takim przypadku należy określić zasięg, rodzaj emisji oraz czasookresy występowania stref zagrożonych wybuchem.